VOLEYBOL İL SPOR DALI TEMSİLCİSİ İLANI

12.11.2021

Federasyonumuzun yurt içi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere illerimizde Voleybol İl Temsilcileri görevlendirilecektir.

Bu doğrultuda aşağıda belirtilen niteliklere sahip olan ve Voleybol İl Temsilciliği Talimatında belirtilen görevleri üstlenmek isteyenlerin, 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar;

– Özgeçmiş

– Başvuru dilekçesi

– Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği Adaylık Talep Formu (tıklayınız)

– Görevleri süresince ulaşmayı taahhüt ettikleri, hedefler ve taahhütname (tıklayınız)

– İllerinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerle ilgili program ve projelerini dosya halinde hazırlayarak aşağıda belirtilen koşulları taşıdıklarına dair belgeler ile Federasyona yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

– Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün uygunluk yazısı

– Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün isteği doğrultusunda tüm evrakların asılları gerekmektedir.

Yapılan başvurular, Federasyon Başkanlığımızca da değerlendirildikten sonra nitelikleri uygun olanlar görevlendirilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının onayına sunulacaktır.

VOLEYBOL İL TEMSİLCİSİ OLABİLME KOŞULLARI

  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
  2. Voleybol dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış olmak,
  3. TVF Ceza Talimatı ile İl Müdürlüğü Ceza Kurullarınca bir defada 6 aydan fazla, toplamda 1 yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  4. Faal olarak Kulüp yönetim kurulu üyesi, antrenör, hakem, gözlemci veya sporcu olup da seçildikten sonra faal görevlerinden ayrılacaklarına dair taahhütname vermiş olmak,
  5. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.
  6. T.C. vatandaşı olmak,
  7. 30 yaşını doldurmuş olmak,
  8. Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,
  9. Genel Müdürlük, Merkez Ceza veya Genel Müdürlük Ceza veya bağımsız spor Federasyonlarının Ceza ve Disiplin Kurulları tarafından bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmamış olmak,
  10. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Bu maddenin (d) bendi gereğince taahhütname veren hakem ve gözlemciler; yalnız, ataması MHGK tarafından yapılan müsabakalarda görev alabilirler.