BASKETBOL İL SPOR DALI TEMSİLCİSİ İLANI

12.11.2021

Aşağıda şartları taşıyan kişiden BASKETBOL branşında Federasyon İl Spor Dalı Temsilcisi ataması yapılacak olup; müracaat edecek adayların 22 KASIM 2021 tarihine kadar Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak ilgili formu doldurmaları gerekmektedir.

İLAN TARİHİ:12 KASIM 2021

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL SPOR DALI TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ

 

Spor Dalı Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları

Madde 6- (Değişik: RG-19/04/2002-24731)

İl spor dalı temsilcilerinde ilgili oldukları spor dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.

İl spor dalı temsilcisi atamaları, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde il spor dalı temsilcisi ataması da buna göre yapılır.

İl spor dalı temsilcisi atamalarıyla ilgili duyurular, il müdürlüklerince müracaatlardan on gün önce il müdürlüğü ilan panolarında ilan edilmek suretiyle yapılır.

İl spor dalı temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. İl müdürlükleri müracaatları değerlendirir ve nitelikleri uygun olanların adaylıklarını kabul ederek il başkanının onayına sunar. Adaylar arasından birisi il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile il spor dalı temsilcisi olarak atanır. Ataması yapılan il spor dalı temsilcisinin adı soyadı ilgili federasyon başkanlığına bildirilir.

İlde faal olmayan spor dallarında il spor dalı temsilcisi ataması yapılmaz. Ancak, faal olunması halinde il spor dalı temsilcisi ataması belirtildiği şekilde yapılır.

İl spor dalı temsilcisinin altında görev yapmak üzere, il spor dalı temsilcisinin uygun görüşü il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile il spor dalı temsilci yardımcısı ataması yapılır.

 

ı – Kendi spor branşındaki yıllık faaliyet sonuçlarının, gençlik ve spor il başkanlığı yıllığına konulmasını sağlarlar,

j – Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin il’i temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alırlar.

k – Spor dallarında ihtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmaları yürütürler.

l – Spor temaslarında görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere il müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Başvuru tarihinde 25 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak
  3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  4. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak
  5. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

Kulüp yönetim kurulu üyesi veya faal antrenör, hakem, gözlemci ve basketbolcu olanlar İl Temsilcisi seçildikten sonra bu görevlerine son vermek zorundadırlar.